WOD for 5-18-15

Strength:

Bench Press 5x5 @ 75%

WOD:

35 pushups, 5 DU's, 10 situps,

30 pushups, 10 DU's, 10 situps,

25 pushups, 15 DU's, 10 situps,

20 pushups, 20 DU's, 10 situps,

15 pushups, 25 DU's, 10 situps,

10 pushups, 30 DU's, 10 situps,

5 pushups, 35 DU's, 10 situps

Goal: 7:30   Cap: 18min